ANBI status

De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle ANBI instellingen moeten diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

anbiBelastingdienst logoVanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) veranderd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite, zoals doelstelling en financiën. U vindt deze informatie elders in deze website.

Tevens is m.i.v. 1 januari 2012 de nieuwe Geefwet van kracht geworden waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen met AMBI goedkeuring, zoals de Stichting Nationaal Sleepvaart Museum, financieel te steunen.

SCHENKEN AAN HET NATIONAAL SLEEPVAART MUSEUM WORDT NÓG AANTREKKELIJKER!

Sinds najaar 2013 hebben wij een prachtig vernieuwde Zeezaal met een schitterende nieuwe wandvitrine. Onze exposities trekken bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers kunnen met het innovatieve Bezoekers Informatie Systeem (BIS) extra informatie krijgen van de nieuw vormgegeven collectiepresentaties.

Hiermee is het museum een belangrijke speler geworden in de landelijke maritieme museale wereld en daarmee een ware culturele parel geworden van Maassluis. Om dat te blijven én om nieuwe initiatieven te ontplooien op het gebied van presentaties, tentoonstellingen en aankoop van objecten hebben wij uw steun hard nodig.

Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker geworden om te schenken aan het Nationaal Sleepvaart Museum vanwege het van kracht zijn van de Geefwet per die datum. Op grond van de Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen zoals het Sleepvaartmuseum fiscaal aantrekkelijker. Concreet betekent dit dat een schenking van €1000,- per jaar, na aftrek u slechts €350,- kost (uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%).

Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.

Wat is de Geefwet?

Met de Geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI's* door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%.

*Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (het Nationaal Sleepvaart Museum heeft deze status).

2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?

Per 1 januari 2012 is de multiplier van kracht, waardoor een verhoogde giftenaftrek ontstaat. Deze verhoging geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot 1 januari 2017.

3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?

De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan een Culturele ANBI, gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is echter afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?

Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift moet bij notariële akte worden gedaan. Een periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Bijvoorbeeld: Indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt het hoogste van € 60 of 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. Bijvoorbeeld: Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600). Dit betekent dat aftrekbaar is € 1.250 -/- € 600 is € 650. Het plafond is 10% van € 60.000 plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder.

Conclusie: het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over maximaal een gift van € 5.000. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250 bedraagt. Totaal is aftrekbaar € 7.250.

5. Hoe bereken ik mijn aftrek?

Zie voorbeelden hierboven onder (4).

6. Wat verandert er voor mijn huidige lijfrente akte?

Een lopende lijfrente akte hoeft niet te worden aangepast. Per 1 januari 2012 kan de schenker gedurende de resterende looptijd van de akte een beroep doen op de multiplier, waardoor een verhoogde giftenaftrek ontstaat. Bijvoorbeeld: Indien een lijfrente in 2010 is gestart, heeft deze twee jaar gelopen op 1 januari 2012. De resterende looptijd is nog 3 jaar (2012, 2013, 2014). Gedurende deze drie jaar kan de schenker een beroep doen op de multiplier.

7. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?

Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt wederom toegepast over maximaal € 5.000.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of het Nationaal Sleepvaart Museum. Onze penningmeester zal u graag te woord staan en u de mogelijkheden en consequenties uitleggen. Ook de site van de belastingdienst geeft duidelijkheid over een aantal vragen omtrent de aftrekbaarheid van schenkingen.

Een overzicht van de belangrijkste particulieren, fondsen en bedrijven die ons ondersteunen vindt u onder Onze partners (sponsors en begunstigers).

Het bankrekeningnummer van het museum is: NL22INGB0004161700 t.n.v. Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.